ایده شات

دروغ نشانه های کسانی که دروغ می گویند، به وضوح بینی پینوکیو نمی باشد. اما اگر دقت کنید، متوجه آنها…
دوستت دارم گفتنت رو برای کسی نگه دار  که واقعا دوستش داری….