ایده شات

کار آفرینی کار آفرینی بسیار فراتر از داستن صرفاً یک ایده نو است. کارآفرینی ظرفیت و تمایل نسبت به توسعه،…