خانه » فرزند و والدین

فرزند و والدین

فرزند و والدین

شرح مراحل حاملگی

مراحل حاملگی مراحل حاملگی طبیعی شامل حدوداً 40 هفته بارداری می شود. این مراحل را به سه قسمت کلی تقسیم می کنند. سه ماهه اول بارداری، سه ماهه دوم بارداری و سه ماهه سوم...

بیشتر بخوانید