خانه » چرخه زندگی گل رز چگونه است ؟
زندگی گل رز
زندگی گل رز
باغبانی

چرخه زندگی گل رز چگونه است ؟

چرخه زندگی گل رز

زندگی گل رز شامل بخش های مختلفی می شود. گل های رز گیاهانی چند ساله هستند و چرخه زندگی در آن ها تکرار می شود. برای نگهداری و پرورش گل رز خوب است که با این چرخه آشنا باشیم.

 

تناوب نسل ها

نسل اسپروفیت یا هاگ رُست مرحله دیپلویدی در چرخه زندگی رز است. کلمه اسپروفیت ریشه یونانی دارد و به سلول های تولید مثل رز اطلاق می شود. زمانی که پس از باروری دانه های رز آغاز به رشد می کنند، اسپروفیت ها در پوشش میوه ای تیره و قرمز قرار می گیرند تا برای جانوران پخش کننده دانه جذابیت پیدا کنند. در صورتی که این دانه ها در شرایط مطلوب قرار بگیرند جوانه می زنند و سبب به وجود آمدن گل رز جدیدی خواهند شد.

 

دانه و میوه

هاگ رُست گل رز که در نتیجه باروری شکل می گیرد درون دانه واقع می شوند و داخل پوشش دانه مواد غذایی مورد نیاز برای رشد گیاه جنینی نیز وجود دارد. میوه های گل رز که معمولاً پوششی به رنگ قرمز تیره دارند و دانه های رز را در خود جای داده اند در فصل پاییز دیده می شوند. گیاه جنینی قادر است تشکیل ریشه و ساقه بدهد و پس از آن گل رز از این دانه با جذب مواد غذایی رشد خواهد کرد.

 

گل های رز

نقش گل های رز در چرخه ی زندگی آن این است که گل ها حشرات گرده افشان را به خود جذب می کنند و باعث می شوند که باروری اتفاق بیفتد و گرده های گل که روی پرچم قرار دارند و بخش نرینگی گیاه محسوب می شوند بتوانند خود را به تخمدان یا مادگی  گیاه برسانند و باروری رخ بدهد. این لقاح و باروری منجر به تولید هاگ رُست های گل رز و پس از ان تشکیل دانه و میوه می شود.

 

نسل گامتوفیت

نسل گامتوفیت در واقع مرحله ی هپلوئید چند سلولی در چرخه ی حیات گل رز است. زمانی که اسپروفیت یا هاگ رست وارد مرحله تقسیم میوز شود و هاگ های هپلوئید را تولید کند، تقسیم میتوز انجام می شود. گامتوفیت نر دانه سخت و ضدآب است که به گامتوفیت ماده می رسد.

 

گرده افشانی و باروری

زمانی که گامتوفیت نر یا همان دانه سفت و ضدآب گرده به ناحیه چسبنده ی مادگی گیاه برسند لقاح آغاز می شود. اگر باروری گامتوفیت ها در گل رز موفقیت آمیز باشد در نتیجه یک زیگوت دیپلوئید تشکیل خواهد شد که در واقع اندوسپرم ذخیره مواد غذایی و پوششی برای دانه خواهد بود.

این نسل جدید می توانند ماه ها و حتی سال ها قوه نامیه خود را حفظ کنند و در حالت خواب باقی بمانند تا شرایط برای جوانه زدن و آغاز زندگی گل رز جدیدی فراهم شود.

 

منبع