روز جهاد کشاورزی روز جهاد کشاورزی مصادف با 17 ژون مصادف با 27 خرداد است. امروزه