مشکلات

افراد موفق مشکلات کم تری ندارند.

تنها تصمیم گرفته اند که هیچ چیز مانع حرکت آن ها به جلو نشود.

بن کارسون

(Visited 1 times, 1 visits today)