ایده شات

پشه مالاریا   حدود 3500 گونه پشه وجود دارد و آن دسته از پشه هایی که ناقل بیماری مالاریا هستند…