Idehshot

تاثیر خندیدن خندیدن می تواند تاثیرات مثبتی در زندگی شما داشته باشد، حتی بسیاری معتقدند خندیدن به درمان درد ها…
عشق   اگر عاشق گلی هستید آن را نچینید چون اگر شما  آن گل را بچینید، می میرد و آنچه…