رهایش

 

مقاومت نکردن یا رهایش

کلید به دست آوردن بزرگترین قدرت موجود در کائنات است.

اکهارت تولی

(Visited 1 times, 1 visits today)