مهم ترین روز زندگی

مهم ترین روز زندگی شما
یکی روزی است که متولد می شوید
و دیگری روزی است که متوجه می شوید به چه علت متولد شده اید

مارک تواین

(Visited 6 times, 1 visits today)