ایده شات

مهم ترین روز زندگی

مهم ترین روز زندگی

مهم ترین روز زندگی شما
یکی روزی است که متولد می شوید
و دیگری روزی است که متوجه می شوید به چه علت متولد شده اید

مارک تواین

Categories:   نقل قول

نظرات