رقص قو ها ؛

عکس های بسیار زیبا از رقص قوها این پرندگان زیبا در در فصل زمستان در آلتای کرای ، سیبری در روسیه گرفته شده

قو ها با اجرای حرکاتی زیبا و موزون بر روی دریاچه از یخ بستن سطح دریاچه جلوگیری میکنند

این عکس های زیبا توسط Dmitry Kupratsevich گرفته شده است

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

(Visited 5 times, 1 visits today)