شجاعت

 

شجاعت

توانایی داشتن، برای ادامه دادن نیست

بلکه زمانی معنی می دهد که توانایی ادامه دادن ندارید.

ناپلئون

(Visited 1 times, 1 visits today)