کنترل ذهن

 

شما تنها دو گزینه برای انتخاب دارید

ذهن خود را کنترل کنید

یا اجازه دهید ذهنتان شما را کنترل کند.

پائولو کوئلیو

(Visited 1 times, 1 visits today)