آموزش کار آفرینی استادان زیادی در دانشگاه ها برای آموزش کار آفرینی حضور دارند که استادان