ایده شات

نقل قول

دوستت دارم گفتنت رو برای کسی نگه دار  که واقعا دوستش داری….
برای رسیدن به موفقیت آسانسوری وجود ندارد بلکه می بایست پله ها را طی کنید
بعضی از آدمها موفقیت را در خواب می بینند اما آدمهای موفق بیدار می شوند و برایش سخت تلاش می…