ایده شات

تاریخ

روز جهانی شعر روز جهانی شعر، بهانه ای برای قدردانی از شعر و شاعران سراسر جهان و حمایت از آنهاست.…