ایده شات

حیوانات

حقایقی در مورد چشم گربه ها :   گربه ها، اجسام در فاصله ۶۰ تا ۹۰ سانتی متری خود را…