صادق بودن ممکن است دوستان زیادی به شما ندهد

اما همیشه دوستان حقیقی به شما می دهد.

جان لنون

(Visited 17 times, 1 visits today)