ایده شات

All posts by "Ghazaleh tehrani"

کشتار زونگ مربوط به حمل بردگان زونگ در کشتی برتنیا این کشتار در ۲۹ نوامبر  سال ۱۷۸۱ رخ داد . صاحبان…